Vrijwilligersovereenkomst

Ondergetekenden,

Stichting Duofietsen De Wolden, gevestigd te Koekange, mr. H. Smeengeweg 5d, 7958 RH en vertegenwoordigd door Arjen Pauwels, voorzitter en Sonja Verkaik, secretaris, hierna te noemen “organisatie”

en

huurder van een Duofiets, hierna te noemen “vrijwilliger”,

komen het volgende overeen:

Artikel 1 Aard van het vrijwilligerswerk

 • De vrijwilliger kan ingezet worden om met personen die niet zelfstandig kunnen fietsen, te fietsen op een duofiets vanuit de standplaatsen; Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold, Koekange en de Wijk.
 • De vrijwilliger kan op eigen initiatief gebruik maken van de duofiets met een door hem/haar uitgenodigde persoon die niet zelfstandig kan fietsen.
 • Over de beschikbaarheid van de fiets vindt overleg plaats met de plaatselijke coördinator.
 • De vrijwilliger houdt zich aan de algemeen geldende verkeersregels.

Artikel 2 Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging van een van de partijen.

Artikel 3 Vergoedingen

 • De vrijwilliger kan geen aanspraak maken op enige vergoeding (denk aan bv. vervoer naar de standplaats van de fiets).

Artikel 4 AVG en vertrouwelijke informatie

 • De vrijwilliger heeft kennisgenomen van de AVG als opgenomen in de Bijlage en is akkoord met de inhoud.
 • De vrijwilliger respecteert de religieuze en politieke opvattingen van de klant alsmede diens privacy. Vertrouwelijke informatie wordt door de vrijwilliger niet zonder schriftelijke toestemming van de hulpvrager aan de anderen doorgegeven.

Artikel 5 Verzekering

 • De vrijwilliger verklaard WA verzekerd te zijn.
 • Indien de vrijwilliger (door derden) aansprakelijk wordt gesteld voor schade welke hij/zij anders dan door grove schuld of opzet, in de uitoefening van de vrijwilligerswerkzaamheden heeft veroorzaakt, en welke niet door de eigen WA verzekering voorziet, heeft de gemeente De Wolden voor deze schade een vrijwilligersverzekering afgesloten (zie https://www.dewolden.nl/hulp-en-zorg/vrijwilligersverzekering).
 • Wanneer de vrijwilliger een klant vervoert met gebruikmaking van de auto die eigendom is van de vrijwilliger, dan is een inzittendenverzekering verplicht.

Artikel 6 Voorziening bij ongeval

 • De gemeente De Wolden heeft voor de vrijwilligers een basispolis verzekering afgesloten die een uitkering garandeert in geval van blijvend lichamelijk letsel of dood ten gevolge van een ongeval dat de vrijwilliger tijdens het fietsen met de duofiets is overkomen (zie https://www.dewolden.nl/hulp-en-zorg/vrijwilligersverzekering).

Artikel 7 Begeleiding

 • De vrijwilliger wordt ingewerkt door een plaatselijke coördinator.

Artikel 8 Verantwoordelijkheid

 • De vrijwilliger en de organisatie zullen de in deze overeenkomst neergelegde afspraken naar behoren nakomen.